Deel deze pagina

Verzenden
mira_05

Hoofdstuk 5: Landbouw

• Prijsontwikkelingen en het veronderstelde mestbeleid leiden in 2030 tot de afbouw van de rundveestapel. De kweek van varkens en pluimvee kan zich handhaven dankzij de mestverwerking. Dit leidt tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en fijn stof. Deze uitstoot kan met meer dan 15 % dalen bij de afbouw van de veestapel en bijkomende milieumaatregelen in de veehouderij en de glastuinbouw.

• Enkel met een strenger mestbeleid kan de landbouw de doelstellingen wat betreft stikstof van de Europese Kaderrichtlijn Water mee helpen realiseren. Daarnaast kan gekozen worden voor een landbouw met milieu- en natuurdoelen op erosiegevoelige gronden en langs waterlopen. Een groter aandeel van dit type landbouw leidt tot verminderde uitstoot naar lucht en water, met uitzondering van de uitstoot van fijn stof.

Lees het volledige hoofdstuk 'Landbouw' (pdf).

Dit hoofdstuk is gebaseerd op: 
• Het wetenschappelijk rapport landbouw (pdf)
• Het wetenschappelijk rapport glastuinbouw (pdf)

Achterliggende data vind je in de 'Kernset Milieurapport 2030'

Contactpersoon MIRA: Stijn Overloop (s.overloop@vmm.be)

Link naar de Idicatorenatlas

Klik op de kaart naar de Indicatorenatlas
met geanimeerde kaarten, grafieken
en beschrijvingen van indicatoren.