Deel deze pagina

Verzenden

Opgelet voor ozon bij warm weer

De combinatie van zonlicht, warmte en uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (zoals stikstofoxiden en
niet-methaan vluchtige stoffen) leidt tot ozonvorming in de omgevingslucht
.

Waarom is ozon in de omgevingslucht schadelijk?

Ozon is een gas dat bij inademing ernstige risico's inhoudt voor de gezondheid. Het kan het ademhalingssysteem irriteren, de longfunctie verminderen en astmasymptomen verergeren.

Welke voorzorgen kan men nemen?

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (zoals kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Iedereen wordt trouwens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel van 240 µg/m3 ozon zou overschreden worden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht. 

Hoe wordt de ozonconcentratie in Vlaanderen opgevolgd?

Het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meten continu de ozonconcentraties op 41 meetpunten. De actuele ozonconcentraties (uurwaarden) kun je steeds raadplegen op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL), bij het thema Luchtkwaliteit - Ozon.

Daarnaast voorspelt IRCEL met een voorspellingsmodel de te verwachten ozonconcentraties voor de komende dagen. Voor vandaag 22 juli en morgen 23 juli wordt een slechte tot zeer slechte luchtkwaliteit verwacht. In het centrum en het noorden van het land kan de Europese waarschuwingsdrempel voor ozon (180 µg/m3) worden overschreden.

Ook MIRA rapporteert over de evolutie van de ozonconcentraties in Vlaanderen in functie van de bescherming van de volksgezondheid. Hiervoor volgen we jaar na jaar het aantal dagen op waarop de ozonnorm (van 120 µg/m3) overschreden wordt.

Figuur: Aantal overschrijdingsdagen van ozon in de omgevingslucht (NET60ppb-max8u) (Vlaanderen, 2000-2011)

figuur Aantal overschrijdingsdagen van ozon in omgevingslucht (NET60ppb)max8u) (Vlaanderen, 2000-2011)

Bron: IRCEL, intergewestelijke databank lucht

Het aantal dagen waarop de ozonnorm van 120 µg/m3 overschreden wordt schommelt van jaar tot jaar (zie figuur). Hierbij spelen de zonnestraling en temperatuur een grote rol.

Naast het aantal overschrijdingsdagen rapporteert MIRA ook over de evolutie in de jaargemiddelde ozonconcentratie en de jaaroverlast van ozon. De jaargemiddelde concentratie geeft een idee over de achtergrondconcentratie aan ozon. De jaaroverlast geeft de grootte en de duur van de normoverschrijdingen weer.

o Meer informatie over de impact van ozon op de gezondheid en over fotochemische luchtverontreiniging in het algemeen, staat in de themabeschrijving Fotochemische luchtverontreiniging.

o Contactpersoon MIRA: Line Vancraeynest (l.vancraeynest@vmm.be)