Deel deze pagina

Verzenden

Recent geactualiseerde milieu-indicatoren

Vanaf 2013 bieden we de milieu-indicatoren enkel nog elektronisch aan. Van zodra de basisgegevens beschikbaar zijn, actualiseren wij de milieu-indicator op de website. Zo hebt u steeds de meest actuele informatie ter beschikking. Bovendien komt het schrappen van het gedrukte indicatorrapport ook het milieu ten goede.

Sinds de publicatie van het Indicatorrapport 2012 in maart 2013 zijn verschillende indicatoren geactualiseerd. De lijst vindt u hieronder en de indicatoren zelf zijn te raadplegen via de rubriek Feiten en cijfers.

Ook dit jaar zullen verschillende emissiecijfers 2012 laattijdig ter beschikking komen. We verwachten dat we pas eind maart 2014 de Kernset Milieugegevens 2013 kunnen publiceren. In afwachting hebben wij daarom de samenvatting van het Indicatorrapport 2012 geüpdatet op basis van de nu reeds beschikbare informatie.

Lijst geactualiseerde indicatoren

Sectoren

    Landbouw

 • Biologische landbouw

    Transport

 • Aantal wegvoertuigen
 • Aantal nieuwe personenwagens aangedreven met alternatieve energie
 • Personenkilometers van personenvervoer
 • Tonkilometers van goederenvervoer
 • Verkeersintensiteit wegverkeer en luchtvaart
 • CO2-emissie van nieuwe personenwagens

Milieuthema's

    Verspreiding van POP's

 • K PCB-concentratie in waterbodems
 • L PAK-concentratie in waterbodems

    Verspreiding van zware metalen

 • K Zware metalen in lucht
 • K Zware metalen in oppervlaktewater
 • K Zware metalen in waterbodems

    Verspreiding van pesticiden

 • K Pesticiden in oppervlaktewater
 • K Pesticiden in waterbodems

    Verspreiding van zwevend stof

 • K Jaargemiddelde PM10-concentratie in lucht
 • L Daggemiddelde PM10-concentratie in lucht
 • K Jaargemiddelde PM2,5-concentratie in lucht 
 • Percentage van de bevolking blootgesteld aan te veel PM10

    Vermesting

 • K Fosfor in de landbouwbodem
 • K Nitraat in oppervlaktewater in landbouwgebied
 • K Nitraat in grondwater in landbouwgebied
 • L Fosfaat in oppervlaktewater in landbouwgebied
 • K Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last vermesting

    Verzuring

 • K Jaargemiddelde NO2-concentratie in lucht
 • K Aandeel van de bevolking blootgesteld aan jaargemiddelde NO2-concentraties in lucht
 • K Potentieel verzurende depositie
 • K Aandeel doelgroepen en import in de potentieel verzurende depositie
 • K Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last verzuring

    Fotochemische luchtverontreiniging

 • K Aantal overschrijdingsdagen van troposferisch ozon (NET60ppb-max8u)
 • K Aandeel van de bevolking blootgesteld aan NET60ppb-max8u
 • K Jaargemiddelde troposferische ozonconcentratie
 • K Jaaroverlast van troposferisch ozon (AOT60ppb-max8u)
 • K Seizoensoverlast van troposferisch ozon voor bossen (AOT40ppb-bossen)
 • K Seizoensoverlast van troposferisch ozon voor vegetatie (AOT40ppb-vegetatie)

    Aantasting van de ozonlaag

 • J Emissie van ozonafbrekende stoffen
 • ? Dikte van de ozonlaag boven Ukkel
 • K UV-index

    Klimaatverandering

 • K Slachtoffers bij hittegolven in België

    Kwaliteit oppervlaktewater

 • K Zuiveringsgraad van Vlaanderen
 • K Zuurstof en nutriënten in oppervlaktewater
 • K Waterbodemkwaliteit
 • J Zwemwaterkwaliteit
 • K Macro-invertebraten 
 • K Vissen
 • L Andere biologische kwaliteitselementen
 • Kosten van openbare waterzuivering

    Waterkwantiteit

 • K Drinkwaterproductie
 • Waterstanden in de Zeeschelde

    Bodemkwaliteit

 • L Gewaserosiegevoeligheid
 • J Erosiebeleid

Gevolgen voor mens, natuur en economie

    Milieu & economie

 • J Duurzaam beleggen in België
 • K Duurzaam sparen in België
 • K Index voor Duurzame Economische Welvaart voor Vlaanderen
 • L Inkomsten uit milieugerelateerde belastingen
 • L Tarieven van milieugerelateerde belastingen
 • L Evolutie van arbeidsbelastingen en milieugerelateerde belastingen in Vlaanderen

o Ga naar Feiten en cijfers om de (recente) milieu-indicatoren te raadplegen
o Lees de geüpdatete samenvatting van het Indicatorrapport 2012 voor een algemeen overzicht van de milieutoestand in Vlaanderen
o Voor vragen of suggesties: mira@vmm.be