Deel deze pagina

Verzenden

MIRA actualiseert achtergronddocument Energie


cover achtergronddocument Energie
MIRA achtergronddocumenten bundelen kennis en informatie die als basis dienen voor het opmaken van milieu-indicatoren. Ze bieden dan ook een handig overzicht van de beschikbare kennis over het onderwerp in Vlaanderen.

Het achtergronddocument Energie levert inzichten in de milieudruk die samenhangt met de energieproductie in Vlaanderen. Het document omvat ook een algemeen overzicht van het energiegebruik in Vlaanderen en een uitgebreide beschrijving van de activiteiten in energiebedrijven.

Enkele bevindingen uit het geactualiseerde achtergronddocument:

  • Vlaanderen voert praktisch al haar energie in. De binnenlandse energieproductie in Vlaanderen vertegenwoordigde in 2009 slechts 7,3 % van het primaire energiegebruik. Kernenergie heeft een aandeel van 12,2 % in het primaire energiegebruik. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het primaire energiegebruik bleef beperkt tot 2,3%.
  • Vlaanderen blijft duidelijk meer energie-intensief dan de (meeste) Europese landen. De industriële deelsectoren ‘chemie’ en ‘metaal’ en de stroom- & gasbedrijven zorgden wel voor een verbetering van de energie-intensiteit van Vlaanderen tussen 2000 en 2009.
  • Ondanks een lichte stijging van de stroomproductie in Vlaanderen, daalde de bijhorende (milieu)schadekost van 779 miljoen euro in 2000 naar 457 miljoen euro in 2008. Vooral de schadekost afkomstig van oude kolencentrales viel terug.
  • In 2009 is slechts 2,3 % van de totale warmteproductie in Vlaanderen ‘groene warmte’. Daarvan leveren zonneboilers, warmtepompen en warmtepompboilers slechts 4,7%, het gros is afkomstig van de inzet van biomassa (95,3 %).
  • Ondergrondse CO2-opslag (CCS, carbon capture & storage) zou – wanneer deze techniek commercieel beschikbaar komt vanaf 2020 – de broeikasgasuitstoot van kolen- en gasgestookte centrales met een factor 4 à 6 kunnen terugdringen. Maar ook met CCS blijven kolen- en gasgestookte centrales over de ganse levenscyclus bekeken een veelvoud aan CO2 uitstoten t.o.v. hernieuwbare technieken en kerncentrales.
  • De emissie van fijn stof door de energiesector daalde met 81 % in de periode 2000-2009. Die daling is grotendeels te verklaren door het gebruik van nageschakelde zuiveringstechnieken voor rookgassen (bv. elektrostatische stoffilters, cyclonen of gaswassers). Ook het dalende aandeel van kolencentrales in de productiemix van elektriciteit speelt een grote rol.

o Download het achtergronddocument Energie
o Contactpersoon MIRA: Johan Brouwers (j.brouwers@vmm.be)