Deel deze pagina

Verzenden

MIRA actualiseert achtergronddocumenten Verspreiding van PCB’s en Vermesting

cover Achtergronddocument VermestingMIRA Achtergronddocumenten bundelen kennis en informatie die als basis dienen voor de rapportering van milieu-indicatoren. Deze uitgebreide rapporten bieden dan ook een mooi overzicht van de beschikbare kennis over het onderwerp in Vlaanderen.

MIRA actualiseerde recent twee achtergronddocumenten:

• Thema ‘Verspreiding van PCB’s’
Polychloorbifenylen (PCB’s) werden omwille van hun chemische en thermische eigenschappen gebruikt in diverse toepassingen. PCB’s zijn echter ook toxisch en kunnen, bij emissie in het milieu, door mens en dier worden opgenomen en negatieve gezondheidseffecten veroorzaken. Sinds 2004 is de productie en het gebruik van PCB’s stopgezet (Europese regelgeving). In Vlaanderen zijn bestaande PCB-houdende toestellen ondertussen ingezameld en deskundig ontmanteld.
Omwille van het persistente karakter van PCB’s blijft de historische verontreiniging ons echter achtervolgen en worden nog steeds PCB-concentraties in het milieu gemeten.  Het achtergronddocument bevat recente gegevens over o.a. PCB-concentraties in paling uit Vlaamse oppervlaktewaters en in zeezoogdieren uit de Noordzee. Daarnaast is er ook een geactualiseerd overzicht van het Vlaamse en Europese beleid omtrent het gebruik van PCB’s.

• Thema ‘Vermesting’
De kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater wordt bedreigd door nitraten en fosfaten afkomstig van landbouw, huishoudens, industrie, energieproductie en transport. Metingen van 1990 tot 2010 tonen een verbeterde toestand. Maar de natuur in Vlaanderen blijft blootgesteld aan overmatige hoeveelheden stikstof via depositie uit de lucht. Nitraat in de voeding kan tot ziekte leiden.
Het achtergronddocument analyseert de oorzaken en gevolgen van een overmaat aan vermestende stoffen in het Vlaamse milieu. De gevolgen voor natuur en mens worden verduidelijkt. Daarbij wordt ook aangegeven welke beleidsacties mogelijk zijn om meerdere milieudoelen te halen.

Download de documenten:
Achtergronddocument Verspreiding van PCB’s
Contactpersoon MIRA: Hugo Van Hooste (h.vanhooste@vmm.be)

Achtergronddocument Vermesting
Contactpersoon MIRA: Marleen Van Steertegem (m.vansteertegem@vmm.be)