Deel deze pagina

Verzenden

In mei leggen alle vogels een ei: recent geactualiseerde indicatoren

Goed milieubeleid heeft nood aan actuele en betrouwbare informatie. Hieronder vind je de lijst van milieu-indicatoren die recent geactualiseerd zijn. Naast een omschrijving van de indicator en de meest recente cijfers vind je telkens een analyse van de evolutie en de doelbereiking.

Overzicht geactualiseerde indicatoren mei 2010

Sectoren

        HUISHOUDENS
• Belasting van oppervlaktewater door huishoudens
• Riolerings- en zuiveringsgraad van huishoudens
• Ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval
• Hoeveelheid huishoudelijk restafval

        INDUSTRIE
• Emissie van NMVOS door de industrie
• Emissie van NOx door de industrie
• Emissie van SO2 door de industrie
• Emissie van fijn stof door de industrie
• Lozingen van BZV, CZV, ZS, N en P in industrieel afvalwater
• Lozingen van zware metalen in industrieel afvalwater

        ENERGIE
• Energiestromen in Vlaanderen
• Elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen (groene stroom)
• Warmteproductie uit hernieuwbare energiebronnen (groene warmte)
• Productie en gebruik van biobrandstoffen
• Productie van elektriciteit en warmte d.m.v. warmtekrachtkoppeling (WKK)
• Emissie van verzurende stoffen (SO2, NOx, NH3) door de energiesector
• Emissie van ozonprecursoren (NMVOS, NOx, CO, CH4) door de energiesector
• Emissie van zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) naar lucht door de energiesector
• Lozing van afvalwater door de energiesector

        LANDBOUW
• Veestapel
• Areaal en teeltkeuze
• Ammoniakemissie door de landbouw
• Verzurende emissie door de landbouw
• Emissie van ozonprecursoren door de landbouw
• Emissie van fijn stof door de landbouw
• Agromilieumaatregelen

        TRANSPORT
• Emissie van CO2, NOx, NMVOS, PM2,5 en SO2
• CO2-emissie van nieuw verkochte personenwagens
• Emissie van zware metalen en benzeen

Milieuthema’s

        VERSPREIDING VAN ZWARE METALEN
• Emissie van zware metalen naar lucht
• Concentratie van lood in omgevingslucht
• Concentratie van cadmium in omgevingslucht
• Concentratie van arseen in omgevingslucht
• Concentratie van nikkel in omgevingslucht
• Zware metalen in oppervlaktewater

 

        VERSPREIDING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
• Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater

        VERSPREIDING VAN POP’S
• Depositie van dioxines en PCB’s
• PAK-concentratie in omgevingslucht

        VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN
• Emissie van benzeen in lucht
• Emissie van NMVOS in lucht
• NMVOS-concentratie in omgevingslucht

        VERMESTING
• Mestverwerking en mestexport

        VERZURING
• Potentieel verzurende emissie

        FOTOCHEMISCHE LUCHTVERONTREINIGING
• Emissie van ozonprecursoren NOx en NMVOS
• Aantal overschrijdingsdagen van troposferisch ozon (NET60ppb-max8u)
• Jaargemiddelde van troposferisch ozon
• Jaaroverlast van troposferisch ozon (AOT60ppb-max8u)
• Seizoensoverlast van troposferisch ozon voor bossen (AOT40ppb-bossen)
• Seizoensoverlast van troposferisch ozon voor gewassen (AOT40ppb-vegetatie)
• Gezondheidsimpact van troposferisch ozon       

        KLIMAATVERANDERING
• Totale emissie van broeikasgassen (CO2, CH4, N2O, SF6, HFK’s, PFK’s)
• Evolutie van de temperatuur sinds midden 19e eeuw
• Neerslagvariatie

        KWALITEIT OPPERVLAKTEWATER
• Riolerings- en zuiveringsgraad van Vlaanderen
• Nutriënten en zuurstofgerelateerde parameters in oppervlaktewater
• Zwemwaterkwaliteit en menselijke gezondheid

        AFVAL
• Ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval
• Hoeveelheid huishoudelijk restafval
• Hoeveelheid bedrijfsafval
• Verwerking van huishoudelijk afval

        GEBRUIK VAN GGO’S
• Oppervlakte transgene landbouwgewassen wereldwijd

Gevolgen voor mens, natuur en economie

        MILIEU EN ECONOMIE
• Uitgaven van de Vlaamse milieuoverheid
• Aantal duurzame beleggingsfondsen in België
• Vermogen geïnvesteerd in duurzame beleggingsfondsen in België