Deel deze pagina

Verzenden

Ruimtegebruik door transportnetwerk

Transportinfrastructuren nemen vrije ruimte in en dragen op die manier bij tot de milieudruk van de sector transport. Het dichte netwerk van wegen, spoorwegen, bevaarbare rivieren en kanalen zorgt voor een sterke versnippering in Vlaanderen.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Lengte van het wegen- en spoorwegennet (België, 1970-1989 en Vlaanderen, 1990-2010)

Bron: FODMV, NMBS
Cijfers in Excel.


Verloop

Wegennet weinig veranderd sedert 1990

De figuur toont vóór 1990 de Belgische evolutie van het wegennet en na 1990 de Vlaamse evolutie. Het wegennet is tussen 1970 en 1990 flink toegenomen in België. Vooral de groei aan autosnelwegen vóór 1973 en tussen 1980 en 1990 is markant. Vanaf 1990 stagneerde de Vlaamse toestand min of meer. Dit is enerzijds te wijten aan het reeds dichte wegennet in Vlaanderen en anderzijds aan budgetbeperkingen die werden opgelegd aan de Europese lidstaten. Ook de vaststelling dat men met nieuwe wegen het mobiliteitsprobleem niet oplost, draagt bij aan deze trend. In 2010 werden de provinciewegen deels overgedragen naar het Vlaams gewest en deels naar de gemeentes, waardoor ze op nul terugvielen. Daardoor steeg het aantal kilometer gewestwegen terug tot boven het niveau van 1990. De gemeentewegen zijn tussen 1990 en 2010 nog met 14 % toegenomen. De autosnelwegen stegen tot 2006 nog met 5 %, daarna kwamen er geen meer bij. In 2010 bestond het Vlaamse wegennet uit 883 km snelwegen, 6 040 km gewestwegen en 64 564 km gemeentewegen (verhard en niet-verhard).
 
Het verloop van het spoorwegennet tussen 1970 en 1990 is gebaseerd op Belgische cijfers. De lengte daalde met 16 % tussen 1970 en 1990 door het buiten dienst stellen van niet-rendabele lijnen. De figuur toont vanaf 1990 het spoorwegennet op Vlaams grondgebied. De uitbreiding is grotendeels te wijten aan de uitbouw van het HST-net. Ten opzichte van 2008 is de lengte van het Vlaamse spoorwegennet  in 2009 gestegen van 1 770 km tot 1 811 km door het voltooien van het HST-net. Voor 2010 werden nog geen Vlaamse cijfers vrijgegeven.

De lengte van de Vlaamse bevaarbare kanalen en rivieren gebruikt voor de handelsvaart is weinig veranderd en bedroeg 1 056 km in 2010.

Transportnetwerk neemt 5,5 % in van de oppervlakte van Vlaanderen

De verharde oppervlakte ingenomen door verkeersinfrastructuren werd voor 2010 geschat op 74 623 ha. Dat komt neer op 5,5 % van de totale oppervlakte van Vlaanderen. De verdeling is:

• verharde wegen: 57 941 ha
• spoorwegen: 4 528 ha
• waterwegen gebruikt door de handelsvaart: 10 346 ha
• luchthavens: 1 808 ha

Meer cijfers

.pdf

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht