Deel deze pagina

Verzenden

Ecoscore van nieuwe personenwagens

De ecoscore is een maat voor de milieuvriendelijkheid van voertuigen en heeft een waarde tussen 0 en 100. Zowel de impact van de emissies op klimaatverandering, ecosystemen en gezondheid, als de geluidshinder worden verrekend en gecombineerd in één enkele indicator. Naast de directe emissies die vrijkomen tijdens het rijden, wordt eveneens rekening gehouden met de indirecte emissies bij de productie en distributie van de brandstof. Hoe beter de milieuprestaties van het voertuig, hoe hoger de ecoscore.
De methodologie voor de berekening van de ecoscore werd aangepast in 2012, met vooral een wijziging voor dieselvoertuigen. De NOx-emissies van dieselwagens vertonen namelijk in reële rij-omstandigheden geen daling. Dit werd nochtans voorgeschreven volgens de steeds strengere Euronormen. De aangepaste methode houdt dan ook rekening met een constante NOx-uitstoot van 0,63 g/km voor de dieselwagens van Euro 1 t.e.m. Euro 5. Daardoor ligt vooral de ecoscore van de meer recente en zuinigere dieselwagens lager dan voorheen. Ook Euro 6-dieselwagens presteren minder goed in reële rij-omstandigheden. Men gaat dan ook vanaf de rapportering 2015 uit van een hogere NOx-uitstoot van 0,5 g/km voor deze wagens.
De ecoscore van het nieuwe wagenpark is gebaseerd op alle inschrijvingen van nieuwe wagens gedurende een bepaald jaar, ook als die wagens in hetzelfde jaar terug uitgeschreven worden. Om alle indicatoren die betrekking hebben op het nieuwe wagenpark beter op elkaar af te stemmen, maken ook de indicatoren ‘CO2-emissie van nieuwe personenwagens’ en ‘aantal nieuwe voertuigen aangedreven met alternatieve energie’ gebruik van deze aanpak vanaf de rapportering 2015.

 

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport Ć  la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Bron: Vrije Universiteit Brussel i.o.v. LNE (www.milieurapport.be)
Cijfers in Excel.
Maak link naar deze figuur
Open grafiek in nieuw venster

Verloop

Milieuvriendelijkheid van nieuwe wagenpark neemt minder snel toe de laatste drie jaar

In 2014 bedroeg de gemiddelde ecoscore van het nieuwe Vlaamse wagenpark 64,3. Dit is een stijging met bijna 9 eenheden ten opzichte van 2008. De milieuprestaties van het nieuwe wagenpark verbeterden continu. EU-regelgeving verplicht autofabrikanten om wagens te produceren met een steeds lagere CO2-emissie. Deze maatregel had een gunstig effect op de gemiddelde ecoscore. Daarnaast verminderde de emissie van fijn stof en koolwaterstoffen bij dieselwagens en de emissie van stikstofoxides bij benzinewagens door het invoeren van de strengere Euro 5-norm in 2009. De Euro 6-norm, van kracht vanaf september 2014, zorgde voor een verminderde uitstoot van koolwaterstoffen en stikstofoxides bij dieselwagens.
Het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020, een onderdeel van het op 28 juni 2013 goedgekeurde Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020, schuift een ecoscore van 73 naar voor tegen 2020 als streefdoel voor de milieuvriendelijkheid van het nieuwe wagenpark. Om dit doel te halen is eenzelfde toename nodig in de periode 2014-2020 als wat gerealiseerd werd in 2008-2014. De laatste drie jaar is de gemiddelde ecoscore echter slechts gestegen met 2,5 eenheden, de eerste drie jaar was er een stijging met 6 eenheden. Als gevolg van de afschaffing van de federale ecopremie voor zeer energiezuinige wagens begin 2012 daalde de gemiddelde CO2-emissie van nieuwe wagens minder snel dan voorheen, met een minder snelle stijging van de ecoscore als gevolg. De ecoscore van het nieuwe Vlaamse wagenpark is vergelijkbaar met die van het nieuwe Belgische wagenpark. Die laatste bedroeg ook 64,3 in 2014.

Dieselwagens scoren het minst goed

Elektrische voertuigen zijn het meest milieuvriendelijk. De nieuwe batterij-elektrische voertuigen hebben de hoogste ecoscore, gemiddeld 85,2 in 2014. Schadelijke polluenten worden enkel uitgestoten tijdens de productie van de brandstof, niet tijdens het rijden zelf. De emissies zijn laag ten opzichte van een vergelijkbaar benzinevoertuig. De laatste vier jaar is er weinig evolutie in de ecoscore van batterij-elektrische voertuigen. Het brandstofcel elektrisch voertuig, dat gebruik maakt van waterstof, scoort met een waarde van 79 ook hoog. Merk op dat het hier echter maar over één voertuig gaat.
De twee soorten hybride wagens op benzine en de wagens op aardgas (CNG) hadden een vergelijkbare gemiddelde ecoscore van om en bij 77 in 2014. Bij de hybride voertuigen, die deels op elektriciteit rijden, gaat het zowel over de benzine hybride als de benzine plug-in. Het is opvallend dat de plug-ins gemiddeld maar even goed scoorden als de gewone hybrides, hoewel een groter aandeel elektrisch gereden wordt. Dit komt omdat in deze categorie veel zware voertuigen voorkomen die veel energie gebruiken, in tegenstelling tot de categorie van de benzine hybrides die lichtere en meer energiezuinige wagens bevat. De gemiddelde ecoscore van de aardgasvoertuigen had een gelijkaardig verloop aan die van de benzine hybrides, beiden stegen opnieuw de laatste twee jaar. De ecoscore van de benzine plug-ins daalde, dit kan te maken hebben met het nog steeds geringe aantal wagens in die categorie. De diesel plug-in deed het met een gemiddelde ecoscore van 73 iets beter dan de LPG-wagens (71,8).
De laatste 3 jaar steeg de ecoscore van nieuwe benzine- en dieselwagens minder snel dan voorheen door het wegvallen van de federale ecopremie voor zeer energiezuinige wagens. Gemiddeld lag de ecoscore van de nieuwe dieselwagens 9 eenheden lager dan van nieuwe benzinewagens in 2014. Dit is vooral te wijten aan hun hogere NOx-emissie in reële rij-omstandigheden. Dieselwagens tonen wel de grootste verbetering sedert 2008. Dit is ondermeer te danken aan de invoering van de Euro 5-norm. Die limiteerde de emissie van fijn stof verder. Om te voldoen aan die norm gebruiken autobouwers ingebouwde roetfilters. In 2008 was 42 % van de nieuwe dieselwagens in Vlaanderen uitgerust met een ingebouwde roetfilter, in 2010 was dit al 79 %. Vanaf 2011 waren alle dieselwagens ermee uitgerust. Ook daalde de gemiddelde CO2-uitstoot meer van nieuwe dieselwagens dan van nieuwe benzinewagens tussen 2008 en 2014. Ondertussen voldoet ook reeds een substantieel deel van de nieuwe dieselvloot aan de Euro 6-norm, 17 % in 2014. Die norm verstrengt voor de dieselwagens zowel de uitstoot van koolwaterstoffen als van NOx nog verder.
De diesel hybrides scoorden in 2014 slechts een weinig beter naar milieuvriendelijkheid dan de dieselwagens, ondanks een aandeel elektrisch rijden. Maar de cilinderinhoud en het gewicht van die diesel hybrides was in 2014 gemiddeld 20 a 25 % hoger dan bij de dieselwagens. Hun gemiddelde CO2-emissie was dan ook maar 8 % lager dan bij de dieselwagens. 

Bedrijfswagens minder milieuvriendelijk dan particuliere wagens

Particuliere nieuwe wagens hadden de hoogste gemiddelde ecoscore, 66 in 2014. Nieuwe bedrijfswagens haalden 63. De laatste 3 jaar scoorden de gekochte bedrijfswagens even goed als de nieuwe leasewagens. De score van nieuwe bedrijfswagens lag lager omdat ze vaker op diesel rijden dan particuliere voertuigen. In 2014 waren 89 % van de nieuwe leasewagens en 72 % van de nieuw gekochte bedrijfswagens diesels, in vergelijking met 41 % van de nieuwe particuliere voertuigen. Gemiddeld lag de CO2-emissie in 2014 wel hoger bij particuliere wagens dan bij bedrijfswagens. Beleidsmaatregelen voor bedrijfswagens focussen dan ook voornamelijk op de CO2-uitstoot. Gekochte bedrijfswagens scoorden minder goed naar CO2-emissie dan leasewagens. Gemiddeld zijn deze ook zwaarder en krachtiger dan leasevoertuigen en privévoertuigen.
Meer info over de ecoscore van individuele voertuigen kan men vinden op ecoscore.

Meer info

Meer info over de indicator 'CO2-emissie van nieuwe personenwagens' vindt u via deze link

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht