Deel deze pagina

Verzenden

Verkeersintensiteit wegverkeer en luchtvaart

 

De verkeersintensiteit op de wegen is een maat voor de activiteit van het wegverkeer, de belangrijkste vervoerwijze van de sector transport. Deze indicator houdt rekening met zowel het personenvervoer als het goederenvervoer en wordt uitgedrukt in voertuigkilometers. Tot 2012 berekende de FOD MV zowel de federale als de gewestelijke data o.b.v. data van de gewesten. Maar de federale en gewestelijke administraties beslisten dat vanaf 2013 de gewesten volledig verantwoordelijk werden voor de berekening van het aantal voertuigkilometers. De door Vlaanderen gebruikte methodologie verschilt van de vroeger door de FODMV gebruikte methode. De data voor 2013 zijn dan ook niet vergelijkbaar met de data 2000-2012. Voor Vlaanderen is er geen continue datareeks voorhanden voor de personen- of tonkilometers afgelegd met het vliegtuig. De activiteit van het vliegverkeer wordt uitgedrukt in aantal vliegbewegingen, aantal passagiers en vervoerde vracht. De Vlaamse luchthavens zijn Zaventem, Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport Ć  la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

methodologie gewijzigd vanaf 2013 waardoor data 2013 niet volledig vergelijkbaar met reeks 2000-2012

Bron: FOD MV (2015) (www.milieurapport.be)
Cijfers in Excel.
Maak link naar deze figuur
Open grafiek in nieuw venster

Verloop

Verkeersintensiteit wegverkeer bleef stijgen 

Tussen 2000 en 2012 bleef de verkeersintensiteit van het wegverkeer stijgen, behalve in 2008 als gevolg van de financieel-economische crisis. In 2012 bedroeg het totaal aantal voertuigkilometers van het wegverkeer 58,4 miljard, 11 % hoger dan in 2000 en 1,5 % hoger dan in 2011.

Tot 2007 steeg de verkeersintensiteit het snelst op de autosnelwegen. Na de crisis in 2008 was de groei  sterker op de gemeente-, gewest- en provinciewegen dan op de autosnelwegen. In 2012 werd 38 % van het aantal kilometers afgelegd op autosnelwegen, 39 % op gewest- en provinciewegen en 23 % op gemeentewegen.

Vanaf 2013 werd voor de Vlaamse data een verbeterde methode gebruikt. Volgens die methode werden 60,8 miljard vkm gereden in 2013, 41 % op autosnelwegen, 43 % op gewest- en provinciewegen en 16 % op gemeentewegen. Indien de data 2013 vergeleken worden met data voor 2012 die ook bepaald werden via de verbeterde Vlaamse methode, dan stelt men een kleine stijging vast t.o.v. 2012 van 0,6 %.

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 stelde een totaal aantal voertuigkilometers van 56,7 miljard voorop tegen 2010. Vlaanderen haalde die doelstelling nagenoeg. Maar de stijging t.o.v. 2010 was in 2012 reeds groter dan wat vooropgesteld werd tegen 2020 door het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020. De huidige maatregelen hebben nog niet voor een kentering kunnen zorgen. Het is duidelijk dat meer ingrijpende veranderingen nodig zijn om de verdere groei van het wegverkeer te beperken. Een doordacht ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid dringen zich op. Om tot een meer duurzame en eerlijke manier van wegbeprijzing te komen sloten de drie gewesten samen een akkoord om vanaf 1 april 2016 een gedifferentieerde kilometerheffing in te voeren voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. De prijs zal een functie zijn van het gewicht van de vrachtwagen, de euroklasse en het type gebruikte weg. Pas na de invoering zal duidelijk worden of er ook een effect zal zijn op het totaal aantal gereden kilometers in Vlaanderen.

 

 

 

Sterke groei passagiers luchtvaart in 2014 

Mede door de aanslagen van 11 september 2001 presteerde de luchtvaart minder goed in de jaren 2001-2002. Vanaf 2003 was er een heropleving. Het aantal passagiers maar vooral ook de vervoerde vracht bleef stijgen tot in 2007. De financieel-economische crisis deed zich voor het vrachtvervoer reeds voelen in 2008, en de activiteit viel nog verder terug in 2009. Er werd in 2009 meer dan 40 % minder vracht vervoerd via de luchtvaart dan in het topjaar 2007. In 2010 herstelde het vrachtvervoer zich lichtjes, met een stijging van 3 %. Maar de luchtvaart kon deze groei niet bestendigen. Na een verdere daling door de moeilijke economische situatie in 2013 stabiliseerde de hoeveelheid vervoerde vracht in 2014. Dit was vooral te danken aan de groei op Zaventem met 6 %. De bestemmingen voor passagiers werden uitgebreid, zodat ook goederen op meer bestemmingen konden gebracht worden. In Oostende liep het vrachtvervoer met de helft terug. Dit wordt toegeschreven aan het vertrek van een cargomaatschappij naar de luchthaven van Luik. Ook Antwerpen kende een terugval met 5 %. De totale hoeveelheid vervoerde vracht bedroeg 482 kton in 2014, het op één na laagste peil sinds 2000. Die hoeveelheid is ook lager dan in het crisisjaar 2009.

Het aantal passagiers op Vlaamse luchthavens daalde pas in 2009, en de daling was met 8 % ten opzichte van 2008 veel kleiner dan voor het vrachtvervoer. Na 2009 steeg het aantal passagiers gemiddeld met 1 %, behalve in 2011 toen de groei opliep tot 9 %. In 2014 werd opnieuw een grote stijging van 14 % opgetekend. Vooral Zaventem en Kortrijk-Wevelgem groeiden fors, enkel Antwerpen kende een daling. Op Zaventem zaten vooral het segment van de lage kosten en de intercontinentale routes in de lift. Die luchthaven speelde ten volle de rol van connector tussen bestemmingen. Het totaal aantal passagiers op Vlaamse luchthavens bedroeg 22,4 miljoen in 2014 en was voor het eerst hoger dan in het topjaar 2000.

In de periode 2000-2014 daalde het aantal vliegbewegingen met 28 %. De gerealiseerde efficiëntieverbetering is te danken aan het inzetten van grotere toestellen en een stijging van de bezettingsgraad. Op Zaventem steeg het gemiddeld aantal passagiers per vlucht met ongeveer 50 %, van 71 personen in 2000 naar 108 personen in 2014.

 

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht