Deel deze pagina

Verzenden

Vermestende emissie van de landbouw

De vermestende emissie van de landbouw omvat de emissie naar lucht, water en bodem van vermestende stikstof en fosfor. Deze indicator omvat de vermestende emissie uitgestoten door landbouwactiviteiten op Vlaams grondgebied. Hiermee wordt een totaalbeeld gegeven van de milieudruk van de landbouw voor het thema vermesting.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport Ć  la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Vermestende emissie van de landbouw (Vlaanderen, 1990-2009)

Bron: MIRA
Cijfers in Excel.


Verloop

De vermestende emissie van de landbouw daalde van 53 Meq in 1990 tot 7 Meq in 2009. Deze forse afname is zichtbaar bij zowel stikstof (N) als fosfor (P). De afname bij fosfor is nog groter dan bij stikstof. De afname wordt verklaard door de grote daling in het overschot op de bodembalans, afname van de emissie van ammoniak en stikstofoxides en de afname van de belasting van het oppervlaktewater. Dat is dan weer het gevolg van een vermindering van het aantal dieren (varkens, rundvee en pluimvee), een lagere stikstofinhoud van het voeder, een dalend kunstmestgebruik, hogere gewasopbrengsten en stijgende mestverwerking. Voor een verdere verklaring kan je terecht bij de afzonderlijke indicatoren.

In 2009 had de landbouw een aandeel van 51 % in de vermestende emissie van stikstof en fosfor in Vlaanderen. Daarmee is de landbouw nog steeds een belangrijke vervuiler, omdat andere sectoren in de periode 1990-2009 ook hun emissie konden terugdringen.

De belangrijkste milieumaatregelen die vandaag lopen om deze emissie te beperken maken deel uit van het mestbeleid, het integraal waterbeleid en het luchtbeleid. In elk van deze beleidsthema’s zijn afzonderlijke doelstellingen geformuleerd voor lucht, water en bodem. De toetsing aan doelstellingen gebeurt ter hoogte van de indicatoren overschot bodembalans, nitraatconcentratie in oppervlaktewater en grondwater, ammoniakemissie en belasting oppervlaktewater

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht