Deel deze pagina

Verzenden

Waterverbruik door de landbouw

Water wordt in de landbouw gebruikt voor het drenken van het vee, irrigatie van degewassen, wassen van geoogste gewassen en onderhoud van gebouwen en materiaal. Hoe warmer de lente en zomer, hoe meer water er nodig is voor irrigatie van degewassen en het drenken van het vee.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Verloop

Landbouw verbruikt vooral grondwater

Het totale waterverbruik in de Vlaamse landbouw wordt door VMM geschat op 68,5 miljoen m³ in 2014. Het grondwaterverbruik wordt geraamd op 55 miljoen m³, of 80 % van het totaal waterverbruik. Naast grondwater, zijn ook leidingwater en regenwater belangrijk in verbruik, respectievelijk 9 en 7 % in 2014. Oppervlaktewater wordt beperkt verbruikt in de landbouw, slechts 2 %. Het verbruik van leidingwater daalde sinds 2000 met 15 %. Er zijn geen jaarspecifieke cijfers voor grondwater en regenwaterverbruik, omdat er geen totale meting gebeurt. Mede daardoor is er geen belangrijke evolutie waarneembaar voor het totaal waterverbruik in de periode 2000-2014.

Een andere bron voor cijfers over het waterverbruik in de landbouw is het Landbouwmonitoringsnetwerk (Afdeling Monitoring en Studie, Departement Landbouw en Visserij) waar een extrapolatie gemaakt wordt van steekproefresultaten bij een 750-tal land- en tuinbouwbedrijven. In het Landbouwrapport 2014 wordt het totaal waterverbruik door de landbouw in 2014 ingeschat op 52 miljoen m³, waarvan 31 miljoen m³ grondwater. Dit geeft een idee van de onzekerheid op de cijfers.

Om het aandeel van deelsectoren in te schatten wordt gekeken naar de verbruiksgegevens zoals ingeschat in het kader van het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Departement Landbouw en Visserij. Daaruit blijkt dat gespecialiseerde veeteeltbedrijven (melkvee, vleesvee, varkens) 39 % van het waterverbruik in de landbouw vertegenwoordigen, groetenteelt (in open lucht en onder glas) heeft een aandeel van 20 %. De deelsector overige bedrijven bevat gemengde landbouwbedrijven met zowel akkerbouw en/of tuinbouw en/of veeteeltactiviteiten.

Meer info

Het waterverbruik in Vlaanderen en het aandeel van de landbouw in het totale waterverbruik Vlaanderen is beschreven in de indicator Waterverbruik.

Meer cijfers

.pdf

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht