Deel deze pagina

Verzenden

Industrieel waterverbruik

De industrie verbruikt belangrijke hoeveelheden water. Het verbruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit van het beschikbare water voor mens en natuur.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Verloop

Dalende evolutie zet zich niet meer door sinds 2009

Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) door de industrie bleef nagenoeg constant in de periode 2000-2006, maar daalde in de periode 2006-2009 met iets meer dan 20 %. Die daling heeft zich echter niet verder doorgezet. Het verbruik van oppervlaktewater en leidingwater vertoont een gelijkaardig patroon. Het grondwaterverbruik vertoont een gestage daling, terwijl het verbruik van ander water en regenwater toenam. Het lijkt er dus op dat het overheidsbeleid effect heeft. Via maatregelen zoals vergunningen, heffingen en sensibilisatie probeert de overheid immers het totaal waterverbruik en vooral het verbruik van leiding- en grondwater te beperken. Maar wellicht speelde de financieel-economische crisis ook een belangrijke rol. Het koelwaterverbruik schommelt de laatste jaren rond 600 miljoen m³ (opmerking: de energiesector verbruikte in 2012 bijna 1,8 miljard m³ koelwater).

De chemiesector heeft het grootste aandeel in het totaal industrieel waterverbruik (excl. koelwater). Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) van de chemiesector vertoont geen uitgesproken evolutie, al vallen de relatief sterke daling van het grondwaterverbruik en de relatief sterke stijging van het verbruik van ander water op. Het waterverbruik van de voedingssector vertoont eveneens geen uitgesproken evolutie, wel is het grondwaterverbruik gedaald tot en met 2010 en is het leidingwaterverbruik gestegen. In de periode 2000-2009 is het waterverbruik van de metaalsector duidelijk gedaald wat zowel geldt voor het totaal waterverbruik (excl. koelwater) als voor leiding- en oppervlaktewater. Sindsdien heeft die daling zich echter niet doorgezet. Het grondwaterverbruik van de metaalsector is wel gestaag gedaald over de periode 2000-2012. Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) door de papiersector vertoont weinig of geen trend. De textielsector had al een klein aandeel in het industrieel waterverbruik en bovendien is het waterverbruik door de textiel relatief sterk gedaald.

Meer cijfers

.pdf

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht