Deel deze pagina

Verzenden

Industrie

De activiteiten van de industrie zorgen voor milieuproblemen. De industriële sector is o.a. verantwoordelijk voor de uitstoot van vervuilende stoffen in de lucht, naar het water en in de bodem. Daarenboven zorgt deze sector voor veel afval.

De milieudruk door de industrie wordt beschreven via 6 industriële deelsectoren.
Deze deelsectoren kregen elk een korte naam, die weliswaar niet de volledige inhoud dekt. De groepering van de verschillende activiteiten in de deelsectoren wordt weergegeven in de onderstaande tabel, samen met de bijhorende NACE-BEL-codes en de korte benaming:

korte benaming van de industriële deelsector

omschrijving van de industriële deelsector

NACE-BEL code 2008

chemie chemie 20, 21
metaal ijzer, staal, non-ferro, automobiel, machinebouw, vervaardiging van producten van metaal e.d. 24 t/m 30, 32.5, 33
voeding

voeding-, drank-, en genotsmiddelenindustrie

10, 11, 12
textiel

textiel-, schoen-, leder- en kledingsnijverheid

13, 14, 15
papier

papier- en papierwarenindustrie, grafische nijverheid, uitgeverijen e.d.

17, 18, 58.1
afval & afvalwater* afval & afvalwater, afvalverbranding 37 t/m 39
andere

andere industrieën (metaalertsen en delfstoffen, hout, rubber, kunststof, afvalrecuperatie, minerale niet- metaalproducten, bouw ...)

7, 8, 9.9, 16, 22, 23, 31 t/m 32.4, 32.9, 36, 41, 42, 43
* vermits afvalverbranding steeds met energierecuperatie gebeurt, worden emissies naar lucht bij de energiesector geteld

Info
Raadpleeg de bijhorende indicatoren aan de hand van bovenstaande selectie-tool of via de overzichtslijst onderaan deze pagina.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Figuren

Bron: MIRA (VMM)
Cijfers in Excel.


Onderzoeksrapporten

Achtergronddocument Industrie (2010) (pdf, 0,98 MB)

Onderzoeksrapport 'Uitbreiding Milieukostenmodel voor Vlaanderen met vraag naar warmte en WKK-potentieel' (2008) (pdf, 1,56 MB)

Onderzoeksrapport 'Decompositie-analyse van energie-indicatoren in Vlaanderen' (2004) (pfd, 1,80 MB)

Onderzoeksrapport 'Eco-efficiëntie: Wat is eco-efficiëntie en hoe eco-efficiënt is Vlaanderen?' (2003) (pdf, 1,50 MB)

Andere publicaties

Industrie - eco-efficiënter produceren met toenemende aandacht voor milieuzorg en duurzaamheid (2007) (pdf, 932KB)

Eco-efficiëntie van Vlaanderen - Is er ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk? (2005) (pdf, 521 KB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.