Deel deze pagina

Verzenden

Waterverbruik door huishoudens

De huishoudens verbruiken voor hun dagelijkse activiteiten belangrijke hoeveelheden water. Dit is vooral leidingwater maar ook regenwater en grondwater. De winning van oppervlaktewater en grondwater voor de productie van leidingwater en het verbruik van grondwater kunnen leiden tot een daling van de watervoorraden voor mens en natuur.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Verloop

 

Huishoudelijk leidingwaterverbruik stagneert

De huishoudens verbruiken vooral leidingwater. Over de hele periode 2000-2012 is het huishoudelijk leidingwaterverbruik gedaald. In 2012 lag het verbruik ongeveer 5 % lager dan in 2000. De laatste jaren is er echter eerder sprake van een stagnatie. In combinatie met het toenemende aantal inwoners in Vlaanderen geeft dit een daling van het leidingwaterverbruik van 110 naar 98 liter per persoon per dag. Hierbij werd het totale, aan huishoudens gefactureerde leidingwaterverbruik gedeeld door het totaal aantal inwoners in Vlaanderen. Het huishoudelijk verbruik van grond- en regenwater is slechts bij benadering gekend. Op basis van eerdere studies wordt het grond- en regenwaterverbruik respectievelijk op 20 en 25 miljoen m³ per jaar geschat.

In 2012 waren de huishoudens goed voor ongeveer 38 % van het totale waterverbruik (exclusief koelwater) en iets meer dan 62 % van het leidingwaterverbruik in Vlaanderen.

Het rapport ‘Watermeter 2013’ geeft aan dat het leidingwaterverbruik per persoon per dag in belangrijke mate afhangt van de grootte van het huishouden. In huishoudens met een persoon is dat gemiddeld 134 liter per persoon per dag, in huishoudens van 3 personen 97 liter en in huishoudens met 5 personen 86 liter.

Huishoudens verbruiken water voor verschillende doeleinden. Op de websites van de drinkwatermaatschappijen circuleren verschillende cijfers wat betreft de verdeling van het waterverbruik over de doeleinden. Er wordt uitgegaan van een waterverbruik variërend van 106 tot 123 liter per persoon per dag. Telkens blijken het toilet (30-40 liter), het bad en de douche (34-44 liter) en de wasmachine (13-28 liter) samen in te staan voor het grootste deel (79-84 %) van het huishoudelijk waterverbruik.

Meer cijfers

.pdf

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht