Deel deze pagina

Verzenden

Inkomen en bestedingen van huishoudens

 

De milieudruk van huishoudens is sterk afhankelijk van het consumptiepatroon. Dit consumptiepatroon wordt op zijn beurt beïnvloed door de koopkracht. De uitgaven van de huishoudens voor verschillende goederen en diensten, in kaart gebracht via het huishoudbudgetonderzoek, geven een beeld van het consumptiepatroon. De evolutie de koopkracht wordt opgevolgd aan de hand van het beschikbaar inkomen per inwoner, gecorrigeerd voor inflatie op basis van de consumptieprijs-index.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Bron: MIRA op basis van gegevens INR (www.milieurapport.be)
Cijfers in Excel.
Maak link naar deze figuur
Open grafiek in nieuw venster

Verloop

Beschikbaar inkomen gedaald maar nog steeds op een hoog niveau

In de periode 2003-2009 nam het beschikbaar inkomen per inwoner in Vlaanderen, gecorrigeerd voor inflatie, met 6,3 % toe. De daling die in 2010 werd ingezet, heeft zich in 2011 en 2012 verder doorgezet. In 2012 lag het beschikbaar inkomen per inwoner ongeveer op het niveau van 2005. Toch ligt het beschikbaar inkomen in Vlaams Gewest nog steeds hoger dan in de meeste EU-landen en dan in het Waals en Brussels Gewest.

Huisvesting, voeding en transport grootste uitgavenposten

In 2014 ging een derde van de uitgaven van een gemiddeld Vlaams gezin (33,8 %) naar woning en woninginrichting. Ruim een vijfde (21,9 %) werd besteed aan voeding en drank, tabak, restaurant en horeca. Ook transport en communicatie (15,0 %) vormden een grote uitgavenpost. Uit analyses met het Vlaams milieu input-outputmodel bleek dat deze drie consumptiedomeinen samen verantwoordelijk waren voor 80 % van de broeikasgasemissies gekoppeld aan de consumptie van Vlaamse huishoudens in 2003 en voor 83 % van de ecologische voetafdruk van huishoudens in 2004.
Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de uitgaven voor de meeste categorieën. Hoewel deze hogere uitgaven zowel betrekking kunnen hebben op een groter consumptievolume als op een hogere eenheidsprijs (omwille van kwaliteit, merk, …), lijkt het waarschijnlijk dat een hoger inkomen gemiddeld gezien gekoppeld is aan een hogere milieudruk.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht