Deel deze pagina

Verzenden

Emissie van NMVOS naar lucht door huishoudens

Deze indicator volgt voor de sector huishoudens de emissie naar lucht op van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS). Een aantal NMVOS zijn kankerverwekkend (benzeen, vinylchloride …). Daarnaast spelen NMVOS als ozonprecursor (voorloper) een rol in de fotochemische luchtverontreiniging en bij de vorming van secundair fijn stof. (zie ook indicator: 'Emissie van NMVOS naar lucht')
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport Ć  la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Verloop

In 2014 laagste uitstoot van de laatste 10 jaar door zachte winter

De NMVOS-emissie door huishoudens wordt in de meeste jaren voor ongeveer de helft veroorzaakt door gebouwenverwarming. Hieronder valt de stockage en verbranding van fossiele brandstoffen en de houtverbranding in kachels en open haarden. Het huishoudelijk energiegebruik is weergebonden. In strenge winters is er een grotere verwarmingsbehoefte en zijn de emissies dus hoger. Het gebruik van solventhoudende producten zoals lijmen, verven,  reinigingsmiddelen en cosmeticaproducten is een tweede grote bron van NMVOS-emissie door huishoudens.

De NMVOS-emissie van huishoudens vertoont een stijgend verloop. In 1990 bedroeg de emissie 14,2 kton, in 2014 is dit toegenomen tot 16,9 kton. De emissie door verfgebruik nam met 67 % af in deze periode, de emissies door overige huishoudelijke producten en gebouwenverwarming namen toe  met respectievelijk 59 % en 20 %.

De totale huishoudelijke NMVOS-emissie in 2014 is wel de laagste van de afgelopen 10 jaar, dit is te danken aan de zachte winter (dit patroon wordt teruggezien in 2011). De NMVOS-emissie door gebouwenverwarming lag in 2014 26 % lager dan in 2013.

Huishoudens tweede grootste NMVOS-emissiebron

In 1990 waren de belangrijkste NMVOS-emissiebronnen de sectoren industrie en transport. In deze sectoren werd in de afgelopen jaren wel een beduidende emissiedaling gerealiseerd (respectievelijk -72 % en -89 %). Daardoor nam het relatief aandeel van de huishoudens in de totale NMVOS-emissie aanzienlijk toe (van 6,5 % in 1990 tot 19,3 % in 2014). Huishoudens zijn na de industrie nu de tweede grootste emissiebron voor NMVOS.

Meer cijfers

.pdf

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht