Deel deze pagina

Verzenden

Emissie van broeikasgassen door wonen

 Deze indicator toont de directe emissie van broeikasgassen gekoppeld aan wonen. De broeikasgasemissies gekoppeld aan personenvervoer worden meegenomen bij de sector transport. De indirecte emissies gekoppeld aan de productie van de energiedragers en de andere goederen en diensten die huishoudens gebruiken, worden niet meegenomen.

De indicator omvat de emissies van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). Om de emissies van deze gassen met elkaar te kunnen vergelijken en op te tellen, worden ze uitgedrukt in kton CO2-equivalenten.

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

exclusief CO2-emissies houtverbranding; * voorlopige cijfers

Bron: Energiebalans Vlaanderen VITO
Cijfers in Excel.
Maak link naar deze figuur
Open grafiek in nieuw venster

Verloop

Broeikasgasuitstoot door wonen daalde met een kwart sinds 2000

In 2014 hadden huishoudens een aandeel van 13,6 % in de totale Vlaamse broeikasgasemissies. 95,3 % hiervan komt vrij bij de verbranding van brandstoffen voor verwarming van de woning en warm water. De rest zijn emissies door lozen van afvalwater en septische putten (3,5 %), emissies van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) die onder meer worden gebruikt als koelmiddel in koelkasten en airco-installaties en als drijfgas voor aerosolen (0,7 %) en emissies door off-road voertuigen zoals grasmaaiers en quads (0,4 %). 94 % van de broeikasgasuitstoot bestaat uit CO2-emissies.

Het energiegebruik van huishoudens voor verwarming is sterk afhankelijk van de verwarmingsbehoefte, en de broeikasgasemissies variëren dus in functie van de buitentemperatuur. Toch vertonen ze een duidelijk dalende trend over de periode 2000-2014 (-25 % voor de totale emissies, -24 % voor de emissies door verwarming). Dit komt door de daling van het energiegebruik voor verwarming en door de omschakeling naar brandstoffen met een lagere koolstofinhoud zoals aardgas en in mindere mate naar hernieuwbare energiebronnen zoals hout, warmtepompen en zonneboilers.

Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. In vergelijking met andere Europese landen heeft België een hoog energiegebruik per woning. Hoewel de isolatiegraad van Vlaamse woningen en penetratiegraad van efficiënte verwarmingsketels toeneemt, blijft een aanzienlijk deel van de woningen slecht geïsoleerd.

Meer informatie hierover is te vinden bij de indicator Energiegebruik voor wonen.

Grootste deel van broeikasgasuitstoot consumptie ontstaat in productieketen

De directe broeikasgasuitstoot van huishoudens door wonen omvat maar een deel van de broeikasgasemissies van consumptie. Uit analyses met het Vlaams input-outpumodel blijkt dat in 2003 driekwart van de broeikasgasemissies gekoppeld aan huishoudelijke consumptie ontstond tijdens de productie en distributie van de geconsumeerde goederen. Slechts een kwart kwam vrij bij de gezinnen zelf, als emissies aan de schouw en aan de uitlaat van de wagen. Een aanzienlijk deel van de emissies van consumptie ontstond buiten Vlaanderen.

De analyses tonen dat er in 2003 een broeikasgasuitstoot van bijna 14 ton per inwoner verbonden was aan de consumptie van Vlaamse huishoudens. Ter vergelijking: om de gemiddelde globale temperatuurstijging te beperken tot 2 °C moeten de broeikasgasemissies tegen 2050 verminderd worden tot gemiddeld 2 ton per capita op wereldniveau.

Meer cijfers

.pdf

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht