Deel deze pagina

Verzenden

Omvang bevolking en huishoudens

Elke inwoner veroorzaakt milieudruk door te wonen, zich te verplaatsen, te consumeren, enzovoort. Bij gelijkblijvende levenswijze leidt een groeiende bevolking dan ook tot een stijgende druk op het milieu. Ook het aantal huishoudens en de grootte ervan hebben een invloed op de milieudruk.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport Ć  la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

* inclusief statistische aanpassing

Bron: STATBEL (www.milieurapport.be)
Cijfers in Excel.
Maak link naar deze figuur
Open grafiek in nieuw venster

Verloop

Bevolking blijft groeien

In de loop van 2015 nam de bevolking in het Vlaamse Gewest met 0,5 % toe, tot 6,48 miljoen inwoners op 1 januari 2016 (figuur 1). De bevolkingsgroei was voor het grootste deel toe te schrijven aan internationale migratie (64 %). De rest kwam op rekening van interne migratie (26 %) en natuurlijke bevolkingsgroei (10 %). De natuurlijke aangroei was ruim de helft lager dan het jaar voordien maar dit werd gecompenseerd door een grotere aangroei door migratie. Daardoor bleef de totale bevolkingsgroei ongeveer gelijk.

De bevolkingsdichtheid in het Vlaamse Gewest steeg van gemiddeld 424 inwoners per km2 in 1990 naar 479 inwoners per km² in 2016. Dit is ruim vier keer de gemiddelde bevolkingsdichtheid van de EU.

Gemiddeld huishouden steeds kleiner

De evolutie naar meer en kleinere huishoudens zet zich verder door. Tussen 2000 en 2015 nam het aantal private huishoudens sterker toe dan het aantal inwoners (14 % respectievelijk 9 %, figuur 2). Dit komt door de grote stijging van het aantal huishoudens met één en twee personen (+30 % respectievelijk +18 %; figuur 3). Hierdoor daalde de gemiddelde huishoudgrootte van 2,45 in 2000 naar 2,33 in 2015.

De toename van het aantal huishoudens en de gezinsverdunning hebben een invloed op de milieudruk. Een stijgend aantal huishoudens leidt bijvoorbeeld tot een toenemend woninggebruik, en kleine gezinnen gebruiken gemiddeld gezien meer energie per inwoner (zie indicator Energiegebruik voor wonen).

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht