Deel deze pagina

Verzenden

Energetische productie van elektriciteitsbedrijven en petroleumraffinaderijen

De energetische productie van de energiesector drukken we per deelsector uit als de som van de energie-inhoud van alle eindproducten (bv. benzines of elektriciteit) die een deelsector voortbrengt.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport Ć  la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Energetische productie van elektriciteitsbedrijven en petroleumraffinaderijen (Vlaanderen, 1990-2009)

Bron: MIRA op basis van Energiebalans Vlaanderen VITO
Cijfers in Excel.


Verloop

Sterk toegenomen productie in petroleumraffinaderijen en elektriciteitscentrales 

De stijging van de energetische output (zie figuur) in 2009 t.o.v. 1990 bedraagt:

  • +15,6 % voor de productie van petroleumproducten (+26,0 % in 2008),
  • +10,6 % voor elektriciteit uit kerncentrales (+7,2 % in 2008),
  • +15,4 % voor elektriciteit uit klassieke thermische centrales (verbranding van fossiele brandstoffen en biomassa in een stoomketel), STEG's, gasturbines en dieselcentrales (+8,5 % in 2008), en
  • +1 089 % voor elektriciteitsproductie uit WKK-installaties (+1 075 % in 2008)

De productie in onze raffinaderijen wordt bepaald door zowel de binnen- als buitenlandse vraag naar petroleumproducten.

Het aandeel van de kerncentrales in de elektriciteitsproductie is gaandeweg afgenomen. Een gelijkblijvend aantal reactoren bij toenemende stroomvraag en -productie deed de nucleaire bijdrage teruglopen van 53 % in 1990 over 49 % in 2000 naar 44 % in 2009. Op 28.06.2002 keurde de federale regering een wetsontwerp goed dat voorziet in de stillegging van alle kerncentrales in België zodra ze 40 jaar oud zijn, wat een verlenging van de oorspronkelijk geplande levensduur met 10 jaar betekent. Er mogen evenmin nog nieuwe kerncentrales bijgebouwd worden (zie ook 'Stroomproductie in nucleaire centrales'). De centrales op fossiele brandstoffen leverden in 2009 bijna 40 % van de stroomproductie. Ook hun aandeel ligt lager dan in de jaren '90, vooral door de verhoogde inzet van WKK's.

Er zijn geen doelstellingen wat betreft het niveau van elektriciteitsproductie, maar wel wat betreft de wijze van opwekking (bv. groene stroom en WKK). Het aandeel van WKK of warmtekrachtkoppeling in de figuur houdt geen rekening met de WKK van zelfproducenten, die niet tot de elektriciteitssector behoren. Voor een volledig overzicht van de productie van elektriciteit uit alle hernieuwbare energiebronnen (dus niet enkel co-verbranding in centrales) en door middel van WKK verwijzen we naar de specifieke indicatorfiches.

Meer cijfers

.pdf

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht