Deel deze pagina

Verzenden

Emissie per eenheid geproduceerde stroom

Deze indicator berekent per jaar de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en zware metalen per eenheid netto geproduceerde stroom in Vlaanderen. In tegenstelling tot de andere emissie-indicatoren wordt deze indicator niet beïnvloed door de hoeveelheid stroomproductie. Zo kunnen de resultaten van emissiereducerende maatregelen genomen door de stroomproducenten en de effecten van wijzigingen in het productiepark beter in beeld gebracht worden.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Bron: MIRA op basis van EIL (VMM) en Energiebalans Vlaanderen (VITO) (WWW.MILIEURAPPORT.BE)
Cijfers in Excel.
Maak link naar deze figuur
Open grafiek in nieuw venster

Verloop

Uit de 3 figuren bij deze indicator valt af te leiden dat zowel voor broeikasgassen, verzurende stoffen als zware metalen de emissies terugvielen tussen 1990 of 2000 en 2014. Tussen de 3 stofgroepen zijn er wel belangrijke verschillen:
  • de broeikasgassen vielen terug met 32 % ten opzichte van 1990 en 16 % ten opzichte van 2000. De uitstoot komt nu op 335 g CO2-eq per kWh;
  • de verzurende stoffen kenden een reductie met 95 % ten opzichte van 1990 en 87 % ten opzichte van 2000. De uitstoot komt nu op 0,004 Zeq per kWh;
  • de uitstoot van zware metalen viel met 75 % terug ten opzichte van 2000. De uitstoot komt nu op 29 µg per kWh.

De reductiepercentages per eenheid geproduceerde stroom liggen zeker tot 2010 duidelijk hoger dan de uitstootreducties die de gehele deelsector 'elektriciteit & warmte' wist te realiseren doordat de totale netto stroomproductie in Vlaanderen op zich ook toe nam van 37,6 TWh in 1990 over 46,5 TWh in 2000 naar 54,0 TWh in 2010. Bij de totale emissies van de deelsector 'elektriciteit & warmte' werd met andere woorden een deel van het beleidseffect en van de inspanningen van de sector opgeheven door een toegenomen elektriciteitsgebruik en de verhoogde stroomproductie die daarop volgt. Sinds 2011 kent de totale netto stroomproductie in Vlaanderen echter een belangrijke daling, enerzijds door een verminderde inzet van klassieke thermische centrales en WKK-installaties op fossiele brandstoffen omwille van een sterk gedaalde rentabiliteit en anderzijds door het herhaaldelijk stilleggen van enkele kernreactoren in Doel.

Voor een verdere bespreking verwijzen we naar de indicatorfiches voor emissies van broeikasgassen, verzurende stoffen en zware metalen door de energiesector.

Meer cijfers

.pdf

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht