Deel deze pagina

Verzenden

Aandeel sectoren en import tot de verzurende depositie

Potentieel verzurende depositie wordt gedefinieerd als de totale aanvoer van stikstof (N) en zwavel (S) vanuit de atmosfeer. Dit gebeurt via verschillende processen, namelijk natte, droge en occulte depositie.

Deze indicator geeft het aandeel van import van buiten Vlaanderen en van de verschillende sectoren weer tot de potentiele verzurende depositie. Deze aandelen zijn gebaseerd op gemodelleerde depositiewaarden, berekend met behulp van het atmosferisch verspreidingsmodel VLOPS. VLOPS staat voor de Vlaamse versie van het Operationeel Prioritaire Stoffen model (zie ook indicator: Potentieel verzurende depositie). Deze doorrekening van aandelen is indicatief vermits werd uitgegaan van ruwe VLOPS-depositieresultaten, zonder bijschattingen of kalibraties, en exclusief depositie van halogeenzuren en organische zuren. Dit omdat deze gegevens niet gekend zijn op sectorniveau.

Er zijn verschillende verbanden tussen het thema verzuring en andere milieuthema’s. De stikstof- en/of zwavelverbindingen die leiden tot verzurende depositie spelen ook een rol bij het thema vermesting (enerzijds NH3-emissie vanuit mest en anderzijds vermestende depositie van NH3 en NH4+), het thema fotochemische luchtverontreiniging (stikstofoxiden hebben een rol als ozonprecursor) en het thema zwevend stof (aerosoldeeltjes zoals ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat, die als reactieproducten ontstaan uit de verzurende emissies, dragen bij aan de concentraties secundair fijn stof).

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Modelberekeningen uitgevoerd met model VLOPS17. Indicatieve berekening van aandelen op basis van ruwe VLOPS-depositieresultaten, zonder bijschattingen of kalibraties, en exclusief depositie van halogeenzuren en organische zuren.

Bron: VMM (www.mileurapport.be)
Cijfers in Excel.
Maak link naar deze figuur
Open grafiek in nieuw venster

Verloop

Import van buiten Vlaanderen en sector landbouw leveren grootste bijdrage

Verzuring is voor een groot deel het gevolg van grensoverschrijdende luchtverontreiniging. In 2015 was bijna de helft van de totale verzurende depositie in Vlaanderen het gevolg van import. Daarom wordt de discussie over maatregelen voor emissiereductie eveneens in internationale context gevoerd. Binnen Vlaanderen valt het grootste deel van de verzurende depositie toe te schrijven aan de sector landbouw (34 %). Transport draagt voor 8 % bij, industrie en huishoudens voor 4 en 3 %.

De bijdrage van import vertoont een verschillend beeld voor de afzonderlijke depositiecomponenten SOx, NOy en NHx. Dit komt door de verschillende verblijftijden van verzurende stoffen in de atmosfeer. Vooral NOx en SO2 kunnen over lange afstanden getransporteerd worden.

Bij NOy-depositie speelt de import daardoor de grootste rol, in 2015 is 67 % van de depositie in Vlaanderen afkomstig van buiten Vlaanderen. De sector transport levert met 22 % de tweede grootste bijdrage, alle overige sectoren samen dragen voor ongeveer 11 % bij tot de NOy-depositie.

SOx-depositie wordt voor 63 % veroorzaakt buiten Vlaanderen, de andere voornaamste bronnen zijn de sectoren industrie (17 %), energie (9 %) en huishoudens (7 %).

De NHx-depositie geeft een ander beeld. NH3 verdwijnt sneller uit de atmosfeer, door droge depositie nabij de bronnen of door omzetting naar ammoniumzouten. Daardoor is de import van buiten Vlaanderen geringer (33 %) en hebben NH3-emissiereducties binnen Vlaanderen een directer depositieverlagend effect. In Vlaanderen speelt de landbouw de voornaamste rol (62 %) in de NHx-depositie.

Op Vlaams niveau biedt gebiedsgerichte beheersing van de NH3-emissie kansen om zowel de verzurende als de vermestende depositie in kwetsbare gebieden verder terug te dringen. In sommige Natura 2000-gebieden vormen de huidige depositiewaarden een hindernis voor de instandhoudingsdoelstellingen. Om hieraan te verhelpen dienen gebiedsgericht emissiebronnen met een te grote impact op nabijgelegen natuurgebieden gereduceerd te worden.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht