Deel deze pagina

Verzenden

Materiaalstromen

Wat betekent 'materiaalstromen'?

Om haar economie te doen draaien onttrekt Vlaanderen wereldwijd grondstoffen aan het milieu. De Vlaamse economische sectoren verwerken een deel van die grondstoffen tot exportproducten. Een ander deel wordt omgezet in goederen en diensten bestemd voor consumptie door de Vlaamse huishoudens.

Gevolgen voor mens en milieu

Zowel de ontginning van die grondstoffen als het gebruik ervan in productie- en consumptieprocessen hebben een impact op het milieu. Ontginning kan immers leiden tot aantasting van de lokale omgeving en uitputting van schaarse voorraden. Bovendien gaat de kwaliteit van lucht, water en bodem erop achteruit doordat alle grondstoffen vroeg of laat, in Vlaanderen of elders, opnieuw in het milieu terechtkomen in de vorm van afvalstoffen en uitstoot naar lucht, water of bodem.

Figuur: Materiaalstromen die in beweging gezet worden door de economie van een regio
(klik op figuur om te vergroten)

Schema Materiaalstromen

Bron: Matthews et al. (2000) The Weight of Nations: Material outflows from industrial economies, World Resource Institute, Washington
Info
Raadpleeg de bijhorende indicatoren aan de hand van bovenstaande selectie-tool of via de overzichtslijst onderaan deze pagina.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Verbanden

De ontginning van grondstoffen en het gebruik ervan in productie- en consumptieprocessen hebben een al dan niet rechtstreekse invloed op alle milieucompartimenten, zowel in Vlaanderen als daarbuiten. In die zin is er dus een verband met alle andere thema's die MIRA behandelt.

Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapport 'Onderzoek naar beleidstoepassingen van milieu input-outputmodellen' (2015) (pdf, 6 MB)

Onderzoeksrapport 'Onderzoek naar beleidstoepassingen van milieu input-outputmodellen' - bijlage 0 (2015) (excel, 109 KB)

Onderzoeksrapport 'Onderzoek naar beleidstoepassingen van milieu input-outputmodellen' - bijlage 1 (2015) (excel, 242 KB)

Achtergronddocument Materiaalstromen (2006) (pdf, 642 KB)

Vlaams Milieu input-output model (pdf, 89,4 KB)

Onderzoeksrapport “Worldwide environmental impacts of consumption and production in Flanders: feasibility of an environmental input-output model for Flanders” – Engels rapport (2006) (pdf, 877 KB)

Onderzoeksrapport Material Flow Account-indicatoren voor materiaalgebruik: verkenning van de mogelijkheden voor sectorale opsplitsing en koppeling met milieu-impact (2005) (PDF, 0,5 MB)

Onderzoeksrapport Berekening van de grondstoffenconsumptie in Vlaanderen (1991-2001) (PDF, 0,5 MB)

Andere publicaties

Eco-efficiëntie van Vlaanderen - Is er ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk? (2005) (pdf, 570 KB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.