Deel deze pagina

Verzenden

Zwemwaterkwaliteit

De kwaliteit van het zwemwater bepaalt het risico voor de gezondheid. In 2012 werd de zwemwaterkwaliteit voor het eerst gerapporteerd volgens de criteria van de nieuwe zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG). Deze richtlijn voorziet een indeling van de zwemwaters in vier kwaliteitsklassen op basis van de bacteriologische resultaten van de afgelopen vier jaar, namelijk ‘uitstekend’, ‘goed’, ‘aanvaardbaar’ of ‘slecht’. Deze geven de gemiddelde zwemwaterkwaliteit weer over vier jaar.

Deze indicator slaat enkel op de bemonsterde binnenwateren en niet op het strandwater aan de kust.

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Verloop

Weinig problemen

 

Van de 45 zwemvijvers behoren er 41 tot de klasse uitstekend (90 %) en 2 tot de klasse goed (4 %). Dit is het beste resultaat sinds 2011. Op een plaats was er een achteruitgang van goed naar aanvaardbaar. De nieuwe zwemwaterlocatie de Langerei in Brugge werd voor het eerst beoordeeld en heeft een slechte zwemwaterkwaliteit. Daarom mag er op die locatie in 2016 niet gezwommen worden. Om de kwaliteit te verbeteren wordt gestart met een studie om de knelpunten te lokaliseren en op te lossen. Daarnaast worden bestaande overstorten ook gemonitord en worden rioleringen preventief geruimd.

Ondanks de goede bacteriologische resultaten werden er toch drie zwemverboden uitgevaardigd in 2015. In alle drie de gevallen ging het om een drijflaag van cyanobacteriën. Dit zijn bacteriën die drijvend aan het wateroppervlak een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag vormen op het water. Bij warm weer kunnen ze vooral in stilstaand, voedselrijk oppervlaktewater woekeren. Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Via de mond, via de huid en bij inademing kunnen er gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.

Een actueel overzicht van de zwemwaterkwaliteit is altijd te vinden op de website Kwaliteit Zwemwater die beheerd wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG). 
http://www.kwaliteitzwemwater.be

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht