Deel deze pagina

Verzenden

Gebruik van genetisch gemodificeerde organismen

De indicatoren van dit hoofdstuk worden niet meer opgevolgd.

Wat is een GGO?

Een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) is een organisme waarin het genetische materiaal of de expressie van het genetische materiaal gewijzigd is door gebruik van recombinant DNA-technieken of recombinatietechnieken. Het is namelijk mogelijk erfelijk materiaal uit te wisselen over de verschillende levensvormen heen tussen bacteriën, virussen, schimmels, gisten, planten en dieren, inclusief de mens.

Onzekerheden en risico's

Overdracht van genetisch materiaal tussen verschillende levensvormen komt in de natuur uiterst zelden voor. Daarom weten we vooraf niet wat de gevolgen zijn van de introductie van GGO's in het milieu en in de natuur. Zo weten we niet of een GGO een selectief voordeel heeft wanneer het terechtkomt in natuurlijke populaties. We weten evenmin wat er gebeurt als het vreemde DNA via verschillende transfermogelijkheden (bv. overdracht via pollen bij planten) terechtkomt in het genetische materiaal van een natuurlijke populatie.

 

GGO's hebben bovendien nieuwe eigenschappen, waarvan we op voorhand niet weten of ze schadelijk zijn voor organismen in de onmiddellijke nabijheid of verderop in de voedselketen met aan de top de mens. Eén zaak weten we wel: eens een GGO is vrijgezet in het milieu is het ontzettend moeilijk het er opnieuw uit te verwijderen. Om al deze redenen kan men spreken van een potentiële verstoring. Daarom past men bij het doelbewust introduceren van GGO's in het leefmilieu het voorzorgsprincipe toe.

Info
Raadpleeg de bijhorende indicatoren aan de hand van bovenstaande selectie-tool of via de overzichtslijst onderaan deze pagina.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Verbanden

Een belangrijk toepassingsgebied van GGO’s is de voedselproductie in de landbouw De toepassing van herbicidenresistente of insectenresistente transgene gewassen kan een effect hebben op de verspreiding van bestrijdingsmiddelen en de biodiversiteit in het landbouwgebied.

Onderzoeksrapporten

Achtergronddocument Gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (2006) (pdf, 272 KB)

Implementeerbaarheid van isolatieperimeters tussen percelen met transgene en niet-transgene maïs in de context van co-existentie in Vlaanderen (2007) (pdf, 1,77 MB)

Onderzoeksrapport "Biologische veiligheid - Verkennende bio-incidentenanalyse in Vlaanderen" (2007) (pdf, 337 KB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.