Deel deze pagina

Verzenden

UV-index te Ukkel

Door de aantasting van de ozonlaag verhoogt de intensiteit van de UV-straling op aarde. Dit heeft schadelijke effecten voor mens (bijvoorbeeld huidkanker), andere organismen en de economie (bepaalde grondstoffen die gebruikt worden in producten als kunststoffen en verven worden aangetast).

De UV-index is een maat voor de intensiteit van de biologisch schadelijke UV-straling op een bepaalde plaats op aarde. De UV-index hangt af van verschillende factoren, waarvan de voornaamste de stand van de zon, de bewolkingsgraad en de dikte van de ozonlaag zijn. De UV-index is nooit kleiner dan nul en heeft geen bovenlimiet. In onze streken worden er echter nooit waarden boven 8 waargenomen, terwijl in de rest van de wereld al waarden van 20 en meer gemeten zijn.

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

UV-index te Ukkel (1989-2017)

Bron: KMI -- De figuur toont de tijdreeks van gemeten waarden van de UV-index te Ukkel (1989-2017). Door de sterke variaties door het effect van bewolking en aërosoldeeltjes is het niet mogelijk op een betrouwbare manier hier direct het effect van de ozonveranderingen op de uv-straling af te leiden.Verloop

Verloop van de UV-index in Ukkel

Het KMI meet al sinds 1989 de UV-index te Ukkel. In deze tijdreeks zijn de variaties tijdens het jaar en de verschillen van jaar tot jaar duidelijk te zien. De jaarlijkse variatie illustreert het effect van de stand van de zon op de UV-index. Wanneer men inzoomt op een bepaald jaar, kan men vaststellen dat de UV-index niet maximaal is aan het begin van de zomer op 21 juni, maar veeleer in de eerste helft van juli. Dat is een gevolg van het jaarlijkse verloop van de dikte van de ozonlaag, die globaal genomen afneemt van april tot oktober.

Door de sterke variaties door het effect van bewolking en aerosoldeeltjes is het moeilijk op een betrouwbare manier het directe effect van de ozonveranderingen op de UV-straling af te leiden. Op basis van de tot dusver opgebouwde tijdreeks voor Ukkel (1989-2017) kan er nog steeds geen statistisch significante trend afgeleid worden. De trend zal pas binnen enkele decennia duidelijk worden. Wel stelde men bijvoorbeeld vast dat ondanks het feit dat de maand juli in 2006 zeer warm was, er geen recordwaarden in de UV-index genoteerd werden. De UV-dosis nam wel toe tijdens periodes met langdurige zonneschijn. Zo werden in juni 2017 bijvoorbeeld hoge waarden voor de UV-index genoteerd. Dit kwam door een samenloop van omstandigheden: zeer zonnig weer op het moment dat de zon het hoogste staat (rond 21 juni), en tegelijk een lage ozonconcentratie in de stratosfeer door de aanvoer van (sub)tropische luchtmassa's over onze streken.

Tekenen van een wereldwijd herstel van de ozonlaag

Het rapport Scientific Assessment of Ozone Depletion (2014) van de Verenigde Naties toont wel aan dat voor het eerst in 35 jaar de ozonlaag in zijn geheel dikker wordt. Volgens dit rapport heeft het Montreal-protocol vermeden dat 2 miljoen mensen tegen 2030 extra zouden getroffen worden door huidkanker door een toename van de UV-straling op aarde.

Er is geen specifieke (beleids)doelstelling voor de UV-index.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht