Deel deze pagina

Verzenden

Milieu, mens en gezondheid

De milieukwaliteit van de leefomgeving heeft invloed op de mens. Na blootstelling aan milieuverstoringen kan de mens gezondheidseffecten (bv. kanker) of een verminderde levenskwaliteit (bv. hinder) ondervinden. De relatie tussen milieu en gezondheid is complex. Vaak liggen ook meerdere milieufactoren aan de basis van een gezondheidseffect. ‘Verloren gezonde levensjaren‘ of disability adjusted life years (DALY's) zorgen voor een vergelijkbare basis van de verschillende gezondheidseffecten.
Info
Raadpleeg de bijhorende indicatoren aan de hand van bovenstaande selectie-tool of via de overzichtslijst onderaan deze pagina.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapport 'Inschatting ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen' (2012) (pdf, 3,50 MB)

Achtergronddocument Milieu, mens en gezondheid (2007) (pdf, 1,28 MB)

Onderzoeksrapport "Gezondheidseffecten van blootstelling aan omgevingsconcentraties van mutagene of hormoonverstorende agentia" (2004) (PDF, 0,9MB)

Onderzoeksrapport "Kwantificering van gezondheidsrisico's aan de hand van DALYs en externe gezondheidskosten" (2003) (PDF, 0,9 MB)

Onderzoeksrapport "Gevolgen voor de mens: vruchtbaarheidsproblemen" (2002) (PDF, 1,5 MB)

Onderzoeksrapport "Gevolgen voor de mens: astma" (2002) (PDF, 0,6 MB)

Andere publicaties

Milieugevaarlijke stoffen en gezondheid - Op zoek naar relaties tussen concentraties en effecten (2007) (pdf, 551 KB)

Milieugevaarlijke stoffen en gezondheid - met welke milieubelasting starten pasgeborenen? (2005) (PDF, 0,5 MB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

Indicators



DPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.