Deel deze pagina

Verzenden

Duurzaam beleggen in België

Bij duurzaam sparen en beleggen wordt niet uitsluitend gekeken naar het financieel aspect, maar het is even belangrijk hoe bedrijven, landen en instellingen presteren op het gebied van mens, milieu en intern bestuur. Duurzame spaarders en beleggers kunnen (deels) via hun financiële instellingen en de financiële markten een belangrijke invloed uitoefenen op de economie en de maatschappij door richting te geven aan kapitaalstromen.
Beleggers kunnen er zelf voor kiezen om via aandelen of obligaties aan duurzame ondernemingen middelen te verschaffen om verder te investeren in groei en vernieuwing. Als kredietverschaffers kunnen de banken kredietnemers er toe bewegen om bepaalde duurzaamheidscriteria te respecteren. Deze vorm van investeren wordt ook Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) genoemd.

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Verloop

Kwalitatieve evolutie 

Duurzaam beleggen bestaat reeds enkele decennia en maakte sindsdien een enorme evolutie door. In het begin werden vooral ‘negatieve criteria’ toegepast. Zo werden bijvoorbeeld wapenfabrikanten of bedrijven die mensenrechten schonden geweerd uit de beleggingsportefeuille (1ste generatie). Dit evolueerde naar een selectie op basis van ‘positieve criteria’: bijvoorbeeld bedrijven die opmerkelijk goed scoorden op het vlak van milieu- en/of sociaal beleid (2de generatie). Tegenwoordig worden bedrijven meer geselecteerd op basis van zowel milieu-, sociale als bestuurlijke factoren (3de generatie) en wordt er meer aandacht besteed aan een actieve dialoog en communicatie tussen het bedrijf en de stakeholders en aan de kwaliteit en structuur van het duurzaamheidsonderzoek (4de generatie). Vandaag kunnen duurzame beleggers op verschillende manieren hun duurzaamheidskeuzes vertalen in concrete acties.

De GSIA (Global Sustainability Investment Alliance) maakte een indeling met de zeven meest gehanteerde MVI-strategieën: negatieve of uitsluitingsscreening, positieve of best-in-class screening, normatieve screening, ESG-integratie (environmental, social and governance), thematisch duurzaam investeren, impact investing, investeren in gemeenschapsprojecten, en als laatste engagement en actief aandeelhouderschap.  

Aanhoudende recordvolumes in duurzame beleggingen

Het beheerd volume in maatschappelijk verantwoord investeren in België heeft in het verleden een lange periode van sterke groei gekend. Tussen 1992 en 2010 steeg het volume in duurzame beleggingsproducten van 0,48 miljoen euro tot bijna 11 miljard euro. Na 2010 daalde dit vermogen tot 7,7 miljard euro in 2013. Deze afname was grotendeels te wijten aan het bereiken van de vervaldag van vele producten. Sinds 2013 maakt het beheerd volume een constante opwaartse beweging met een nieuw recordvolume van 16,3 miljard euro in 2016 (figuur 1). Hierbij zijn de dakfondsen, zoals in de voorgaande jaren, meegeteld. In lijn met deze beweging nam het aandeel van de duurzaam beheerde beleggingsproducten, inclusief dakfondsen, ten opzichte van het totaal volume aan beleggingsproducten ook toe. Het steeg in 2016 naar 9,21% tegenover 7,58 % in 2015. Dit benadert het eerdere hoogtepunt uit 2011, waar het aandeel 9,59 % bedroeg. 

Daarentegen blijft het aantal duurzame beleggingsproducten dalen: in 2016 stond de teller van het aantal duurzame beleggingsproducten op 267, terwijl er in 2011 359 beleggingsproducten werden aangeboden (zie figuur 2). Hierbij zijn de dakfondsen, zoals in de voorgaande jaren, meegeteld. De daling van 2016 tegenover 2015 was grotendeels te wijten aan BNP Paribas AM, gezien 28 beleggingsproducten hun vervaldag hadden bereikt. Zowel BNP Paribas AM als KBC AM zijn nu de grootste aanbieders met beide elk een aanbod van 60 duurzame beleggingsproducten op de Belgische markt. In 2016 heeft Candriam het aanbod vergroot en versterkt zo haar positie op de derde plaats. Naar volume omvatten deze drie spelers, meer dan 65 % van de markt (figuren 3).

Private banking

De evolutie van private banking, financiële dienstverlening van de bank aan welgestelde gezinnen, is eveneens in kaart gebracht*. Het duurzaam beheerd privaat vermogen is gestegen van 2,6 miljard euro per einde 2015 naar 3,1 miljard in 2016. Deze stijging van 19,3 % is te danken aan een stijging bij KBC, Triodos en Van Lanschot Bankiers. 49,5 % van dit het privaat belegd vermogen is afkomstig van KBC. Dit wordt gevolgd door Van Lanschot Bankiers met een aandeel van 38,9 % en 11,4 % voor Triodos. Tenslotte heeft Candriam een bijdrage van 0,2 % aan duurzaam beheerd privaat vermogen aan welgestelde gezinnen op de Belgische markt.

*Om dubbel telling te vermijden werden de cijfers van BNP Paribas Fortis niet opgenomen, deze zijn reeds onderdeel van het volume van de duurzame beleggingsproducten. Cijfer van ING bank werden eveneens niet opgenomen.

 

Meer infoDPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht