Deel deze pagina

Verzenden

Luchtkwaliteit: Verspreiding van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS)

Wat zijn NMVOS?

Onder Vluchtige Organische Stoffen (VOS) verstaat men een grote verscheidenheid aan organische stoffen die onder normale temperatuur en druk een dampspanning van minstens 0,1 mbar hebben (VLAREM). De milieu-impact van een VOS hangt af van de concentratie waarin deze voorkomt en van de reactiviteit met andere stoffen. De concentratie van methaan in de lucht is honderden malen hoger dan die van andere VOS, maar de reactiviteit, uitgedrukt als ozonvormend vermogen, ligt 20 tot 100 maal lager. Daarom maakt men een onderscheid tussen methaan- en niet-methaan-VOS (NMVOS). 

Gevolgen van NMVOS

In dit hoofdstuk wordt enkel op NMVOS (niet-methaan VOS) ingegaan. Methaan draagt in belangrijke mate bij tot het broeikaseffect. Op wereldschaal zijn de NMVOS vooral van natuurlijke oorsprong (wouden). In het industriële en dichtbevolkte Vlaanderen wordt de overgrote meerderheid van de NMVOS-emissies echter veroorzaakt door menselijke activiteiten. De VOS komen in de atmosfeer terecht door industriële procesemissie, diverse verbrandingsprocessen, industrieel en huishoudelijk gebruik van solventen (o.a. van verven, ontvetters en ontvlekkers) en uitlaatemissies van verkeer en vervoer.

Meer informatie over dit thema vindt u in de themabeschrijving Verspreiding van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS). Dit document beschrijft onder meer de toepassingen, structuren, eigenschappen en effecten van NMVOS.
   
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Indicatoren

Luchtkwaliteit: Verspreiding van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS)

Verbanden

De meeste VOS spelen een belangrijke rol in fotochemische processen, die aan de basis liggen van de vorming van schadelijke stoffen zoals ozon (Fotochemische luchtverontreiniging). Sommige VOS zijn toxisch. Benzeen, 1,3-butadieen en vinylchloride zijn kankerverwekkend. De weinig reactieve chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK’s) tasten de stratosferische ozonlaag aan (Aantasting van de ozonlaag) en dragen bij tot het broeikaseffect (Klimaatverandering).

Onderzoeksrapporten

Themabeschrijving Verspreiding van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) (2013) (pdf, 1,25 MB)

Achtergronddocument Verspreiding van vluchtige organische stoffen (VOS) (2007) (pdf, 282 KB)

Andere publicaties

Milieugevaarlijke stoffen en gezondheid - Op zoek naar relaties tussen concentraties en effecten (2007) (pdf, 551 KB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht